[Alice]

Wiki名稱

Wiki名稱(WikiName)定義為首字大寫、由兩個以上單字連寫的詞. WikiName 會自動變成指向 Wikiname 那一頁的超連結. 請參考說明-超連結文中, "任意的頁面名稱" 一節.