[Alice]

Xslt版本信息

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="[WWW] http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

</xsl:stylesheet>